Intellectueel eigendom


Artikel 13                  Intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Zijdebloemenbestellen.nl alle rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot tekeningen, foto's, modellen, documentatie, teksten, berekeningen, uitvindingen, werkwijzen en dergelijke.

De hierboven genoemde zaken blijven eigendom van Zijdebloemenbestellen.nl en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of wederpartij daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Wederpartij is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Zijdebloemenbestellen.nl te retourneren.

In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt wederpartij een boete van € 500,00 voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die Reisiger.com geldend kan maken.