Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Leuk dat je onze site bezoekt. Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens. De overige cookies helpen ons de site en je bezoekerservaring te verbeteren. Ook helpen ze ons om onze producten beter bij je onder de aandacht te brengen. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief alle voordelen? Vink dan alle vakjes aan!

Ruilen en/of retourneren


Het onderstaande "recht van retour" is van toepassing op consumenten.

Wij doen ons uiterste best om alle zijdebloemen zo goed mogelijk te beschrijven en te fotograferen. Maar wij begrijpen dat een zijdebloem er soms toch anders uitziet dan u misschien had verwacht.

Voldoet een artikel niet aan uw eisen of wensen, dan bieden wij u uiteraard de mogelijkheid om het betreffende artikel (Conform de Algemene Voorwaarden) te retourneren. Dit geldt niet voor zakelijke
aankopen. U ontvangt dan het aankoopbedrag van het artikel binnen 3 werkdagen retour.
(binnen 14 dagen is verplicht)Hoe retourneer ik artikelen?
  • U dient binnen 3 dagen na ontvangst van uw bestelling ons vooraf per email (of telefonisch) in te lichten dat u de bestelling/artikel wilt retourneren en om welke reden. Het emailadres is: klantenservice@zijdebloemenbestellen.nl

  • U ontvangt van ons een bevestiging voor akkoord. Het recht van retourneren is 7 werkdagen na levering van onze artikelen. Verpakt u de artikelen alstublieft goed en veilig. Kapot aangekomen artikelen in ons magazijn, kunnen door ons niet vergoed worden.

  • Na ontvangst van het artikel/de artikelen, wordt het aankoopbedrag binnen 3 werkdagen op uw rekening teruggestort.

  • De verzendkosten van het retourneren zijn wel voor uw rekening. (Indien niet de volledige bestelling retour komt, vergoeden wij geen verzendkosten van de betreffende order en bij gratis verzending)

  • In opdracht gemaakte bloemstukken/boeketten vallen buiten deze regeling. Deze bloemstukken/boeketten zijn op maat gemaakt en in overeenstemming met u als klant. Deze producten kunnen wij niet retour nemen.


Onze algemene voorwaarden:

Artikel 1.        Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Zijdebloemenbestellen.nl en een Wederpartij
waarop Zijdeboemenbestellen.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Zijdebloemenbestellen.nl, voor de uitvoering waarvan
door Zijdebloemenbestellen.nl derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Zijdebloemenbestellen.nl en de
Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg
plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Zijdebloemenbestellen.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan
niet van toepassing zijn, of dat Zijdebloemenbestellen.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving
van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2        Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Zijdebloemenbestellen.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.
Zijdebloemenbestellen.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat
de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen
aanbod dan is Zijdebloemenbestellen.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Zijdebloemenbestellen.nl anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Zijdebloemenbestellen.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3        Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst;  prijsverhoging

De overeenkomst tussen Zijdebloemenbestellen.nl en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Zijdebloemenbestellen.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Zijdebloemenbestellen.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Zijdebloemenbestellen.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Zijdebloemenbestellen.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Zijdebloemenbestellen.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien Zijdebloemenbestellen.nl gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Zijdebloemenbestellen.nl ter beschikking heeft gesteld.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Zijdebloemenbestellen.nl zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Zijdebloemenbestellen.nl gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Zijdebloemenbestellen.nl bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Zijdebloemenbestellen.nl op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Zijdebloemenbestellen.nl een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Zijdebloemenbestellen.nl gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Zijdebloemenbestellen.nl daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien Zijdebloemenbestellen.nl bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Zijdebloemenbestellen.nl onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Zijdebloemenbestellen.nl toekomende bevoegdheid of een op Zijdebloemenbestellen.nl rustende verplichting ingevolge de wet;
 
Artikel 4        Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Zijdebloemenbestellen.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst Zijdebloemenbestellen.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Zijdebloemenbestellen.nl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Zijdebloemenbestellen.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Zijdebloemenbestellen.nl kan worden gevergd.
Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Zijdebloemenbestellen.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Zijdebloemenbestellen.nl op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Zijdebloemenbestellen.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien Zijdebloemenbestellen.nl op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Zijdebloemenbestellen.nl, zal Zijdebloemenbestellen.nl in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Zijdebloemenbestellen.nl is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Zijdebloemenbestellen.nl zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Zijdebloemenbestellen.nl genoemde termijn te voldoen, tenzij Zijdebloemenbestellen.nl anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Zijdebloemenbestellen.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Zijdebloemenbestellen.nl op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 
Artikel 5        Overmacht

Zijdebloemenbestellen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Zijdebloemenbestellen.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zijdebloemenbestellen.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Zijdebloemenbestellen.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Zijdebloemenbestellen.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
Zijdebloemenbestellen.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan vier weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Indien Zijdebloemenbestellen.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zijdebloemenbestellen.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 6        Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 0 dagen na factuurdatum, dus vóór levering , op een door Zijdebloemenbestellen.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Zijdebloemenbestellen.nl aangegeven. Zijdebloemenbestellen.nl is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente.  De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Zijdebloemenbestellen.nl heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Zijdebloemenbestellen.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Zijdebloemenbestellen.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Zijdebloemenbestellen.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.  

Artikel 7        Eigendomsvoorbehoud

Alle door Zijdebloemenbestellen.nl in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Zijdebloemenbestellen.nl totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Zijdebloemenbestellen.nl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Door Zijdebloemenbestellen.nl geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Zijdebloemenbestellen.nl veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Zijdebloemenbestellen.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Zijdebloemenbestellen.nl ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Zijdebloemenbestellen.nl gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Zijdebloemenbestellen.nl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Voor het geval Zijdebloemenbestellen.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Zijdebloemenbestellen.nl en door Zijdebloemenbestellen.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Zijdebloemenbestellen.nl zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 8        Garanties, onderzoek en reclames

De door Zijdebloemenbestellen.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Zijdebloemenbestellen.nl kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van  6 maanden, na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Zijdebloemenbestellen.nl verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Zijdebloemenbestellen.nl, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Zijdebloemenbestellen.nl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 3 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan Zijdebloemenbestellen.nl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Zijdebloemenbestellen.nl in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Zijdebloemenbestellen.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Zijdebloemenbestellen.nl de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Zijdebloemenbestellen.nl, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Zijdebloemenbestellen.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Zijdebloemenbestellen.nl te verschaffen, tenzij Zijdebloemenbestellen.nl anders aangeeft.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Zijdebloemenbestellen.nl daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9        Aansprakelijkheid

Indien Zijdebloemenbestellen.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Zijdebloemenbestellen.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Zijdebloemenbestellen.nl is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Zijdebloemenbestellen.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zijdebloemenbestellen.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Zijdebloemenbestellen.nl toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Zijdebloemenbestellen.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
Indien Zijdebloemenbestellen.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Zijdebloemenbestellen.nl beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Zijdebloemenbestellen.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zijdebloemenbestellen.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10        Verjaringstermijn


In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Zijdebloemenbestellen.nl en de door Zijdebloemenbestellen.nl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Zijdebloemenbestellen.nl van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11        Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
 
Artikel 12        Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Zijdebloemenbestellen.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Zijdebloemenbestellen.nl toerekenbaar is.
Indien Zijdebloemenbestellen.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Zijdebloemenbestellen.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Zijdebloemenbestellen.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zijdebloemenbestellen.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13        Intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Zijdebloemenbestellen.nl alle rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot tekeningen, foto's, modellen, documentatie, teksten, berekeningen, uitvindingen, werkwijzen en dergelijke.

De hierboven genoemde zaken blijven eigendom van Zijdebloemenbestellen.nl  en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of wederpartij daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Wederpartij is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Zijdebloemenbestellen.nl te retourneren.
   
Artikel 14        Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zijdebloemenbestellen.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
Artikel 15        Recht van retour

De wederpartij heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. De wederpartij kan een product retourneren, binnen 3 dagen na ontvangst  en goedkeuring van Zijdebloemenbestellen.nl, waarbij alleen de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de wederpartij. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Wederpartij moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:

tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van de wederpartij.
duidelijk persoonlijk van aard zijn.
die zakelijk of op naam het een bedrijf zijn aangekocht.
door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
snel kunnen bederven of verouderen.
een verbroken verzegeling van de apparatuur bevat.
die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.

Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de wederpartij is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.

Artikel 16        Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn te vinden via onze website: www.Zijdebloemenbestellen.nl.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Zijdebloemenbestellen.nl.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.